Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LIV, 2017-09-26 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

3 A. Projekt uchwały 1085/17

4. Projekt uchwały (PU 1069/17) w sprawie "Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

5. Projekt uchwały (PU 1072/17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

6. Projekt uchwały (PU 1073/17) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

7. Projekt uchwały (PU 1074/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu.

8. Projekt uchwały (PU 1064/17) w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026 nr 17/002/PI-10".

9. Projekt uchwały (PU 1078/17) w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019".

10. Projekt uchwały (PU 1075/17) w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

11. Projekt uchwały (PU 1076/17) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

12. Projekt uchwały (PU 1077/17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

10 A. Projekt uchwały PU 1081/17

13. Projekt uchwały (PU 748/16 C ) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

16. Projekt uchwały (PU 1059/17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Cześnikowskiej 4.

17. Projekt uchwały (PU 1079/17) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

18. Projekt uchwały (PU 1080/17) w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

19. Projekt uchwały (PU 1067/17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

20. Projekt uchwały (PU 1071/17) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

21. Projekt uchwały (PU 1068/17) w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017.

22. Projekt uchwały (PU 1070/17) zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

24. Projekt uchwały (PU 902/17) w sprawie nazwania nowego ronda w Poznaniu imieniem Profesora Stefana Stuligrosza

24 A. Projekt uchwały PU 1086/17

25. Projekt uchwały (PU 770/17) w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania.

25 A. Projekt uchwały PU 1083/17

25 B. Projekt uchwały PU 1084/17

26. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

27. Interpelacje i zapytania.

28. Odpowiedzi na zapytania.

29. Wolne głosy i wnioski.

30. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

3 A. Projekt uchwały 1085/17

4. Projekt uchwały (PU 1069/17) w sprawie "Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

5. Projekt uchwały (PU 1072/17) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

7. Projekt uchwały (PU 1074/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu.

8. Projekt uchwały (PU 1064/17) w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026 nr 17/002/PI-10".

9. Projekt uchwały (PU 1078/17) w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019".

10. Projekt uchwały (PU 1075/17) w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

11. Projekt uchwały (PU 1076/17) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

10 A. Projekt uchwały PU 1081/17

13. Projekt uchwały (PU 748/16 C ) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

16. Projekt uchwały (PU 1059/17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Cześnikowskiej 4.

17. Projekt uchwały (PU 1079/17) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

19. Projekt uchwały (PU 1067/17) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

20. Projekt uchwały (PU 1071/17) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

21. Projekt uchwały (PU 1068/17) w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017.

22. Projekt uchwały (PU 1070/17) zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

24. Projekt uchwały (PU 902/17) w sprawie nazwania nowego ronda w Poznaniu imieniem Profesora Stefana Stuligrosza

24 A. Projekt uchwały PU 1086/17

25. Projekt uchwały (PU 770/17) w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania.

25 A. Projekt uchwały PU 1083/17

25 B. Projekt uchwały PU 1084/17

26. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

27. Interpelacje i zapytania.

28. Odpowiedzi na zapytania.

29. Wolne głosy i wnioski.