Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LV, 2017-10-17 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

3 A. Projekt uchwały (PU 1126/17)

4. Projekt uchwały (PU 1100/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JUNIKOWO – PÓŁNOC w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1102/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1103/17) w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

7. Projekt uchwały (PU 1099/17) w sprawie przyjęcia Programu Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021.

8. Projekt uchwały (PU 1101/17) w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

9. Projekt uchwały (PU 1089/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

8. Projekt uchwały (PU 1101/17) w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

9. Projekt uchwały (PU 1089/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

10. Projekt uchwały (PU 1090/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej.

11. Projekt uchwały (PU 1091/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym.

12. Projekt uchwały (PU 1092/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

13. Projekt uchwały (PU 1082/17) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Nadolnik.

13 A. Projekt uchwały (PU 1104/17) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

14. Projekt uchwały (PU 1093/17) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

24. Interpelacje i zapytania.

14. Projekt uchwały (PU 1093/17) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

24. Interpelacje i zapytania.

14. Projekt uchwały (PU 1093/17) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

15. Projekt uchwały (PU 1094/17) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16. Projekt uchwały (PU 1095/17) w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

17. Projekt uchwały (PU 1096/17) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

18. Projekt uchwały (PU 1097/17) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

19. Projekt uchwały (PU 1098/17) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/630/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 rok.

20. Projekt uchwały (PU 1065/17 A ) zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

20 A. Projekt uchwały (PU 1127/17)

21. Projekt uchwały (PU 1087/17) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli nadzoru Miasta Poznania nad budową Biokompostowni.

22. Projekt uchwały (PU 1088/17) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli: Celowość powstania Systemu Wspierania Obsługi Sesji Rady Miasta.

23. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

25. Odpowiedzi na zapytania.

26. Wolne głosy i wnioski.

27. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

3 A. Projekt uchwały (PU 1126/17)

4. Projekt uchwały (PU 1100/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JUNIKOWO – PÓŁNOC w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1102/17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

6. Projekt uchwały (PU 1103/17) w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

7. Projekt uchwały (PU 1099/17) w sprawie przyjęcia Programu Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021.

8. Projekt uchwały (PU 1101/17) w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

9. Projekt uchwały (PU 1089/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

10. Projekt uchwały (PU 1090/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej.

11. Projekt uchwały (PU 1091/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym.

12. Projekt uchwały (PU 1092/17) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

13. Projekt uchwały (PU 1082/17) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Nadolnik.

13 A. Projekt uchwały (PU 1104/17) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

24. Interpelacje i zapytania.

14. Projekt uchwały (PU 1093/17) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

15. Projekt uchwały (PU 1094/17) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16. Projekt uchwały (PU 1095/17) w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

17. Projekt uchwały (PU 1096/17) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

18. Projekt uchwały (PU 1097/17) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

19. Projekt uchwały (PU 1098/17) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/630/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 rok.

20. Projekt uchwały (PU 1065/17 A ) zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

20 A. Projekt uchwały (PU 1127/17)

21. Projekt uchwały (PU 1087/17) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli nadzoru Miasta Poznania nad budową Biokompostowni.

22. Projekt uchwały (PU 1088/17) w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli: Celowość powstania Systemu Wspierania Obsługi Sesji Rady Miasta.

23. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

25. Odpowiedzi na zapytania.

26. Wolne głosy i wnioski.