« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Z podaniem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną.

 Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia, do podania dołącza zgodę  właściciela tego gruntu.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości,
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (patrz - oświadczenie o gruncie),
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 5. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 6. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 7. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska UMP, ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań

pokój 202 (sekretariat)  II piętro,  tel. (61) 878 40 53,   fax (61) 878 40 55

Informacje udzielane są przez pracowników wydziału na stanowisku ds. ochrony zieleni, pokój 106,  I piętro,  nr tel. (61) 878-40-63

Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, podanie należy kierować do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,    Plac Kolegiacki 17,    61-841 Poznań  pokój 359 (sekretariat),  III piętro,  tel. (61) 878-54-52,   fax (61) 878-54-51

W przypadku, gdy drzewa rosną na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pod wnioskiem oprócz użytkownika ogrodu musi widnieć podpis Prezesa ROD

Opłaty

Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.  Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Nie ponoszą takich opłat osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na usunięcie drzew niezwiązane z prowadze-niem działalności gospodarczej

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
Z uwagi na dużą liczbę wniosków składanych w siedzibie tut. Wydziału, powyższy termin może ulec przesunięciu (do około 3 miesięcy), o czym wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Jednocześnie informujemy, że od początku listopada 2013r. ulegają zmianie godziny, w których możliwy będzie kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału Ochrony Zieleni WOŚ UMP. Pracownicy dostępni będą pod nastepującymi numerami telefonów:,

 • 61 878 40 63,
 • 61 878 40 65,
 • 61 878 45 92.

wyłącznie od wtorku do piątku w godzinach: 8.00- 10.00 i 14.00- 15.30.

Przepraszamy.

Sposób załatwienia sprawy - pracownicy oddziału ochrony zieleni przeprowadzają oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowują projekt stosownej decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 627 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),
 • obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. z 2014. poz. 958).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska UMP.

Inne informacje

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedynczych pni drzew) lub krzewów.

Uwaga - ważna informacja!

Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - przejmuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zatem, począwszy od tego dnia wszystkie nowe podania, w sprawach wydania zezwoleń na usunięcie drzew / krzewów, rosnących na terenach takich nieruchomości, należy składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Również od dnia 1 stycznia 2016 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Miasta Poznania - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - organem właściwym do prowadzenia spraw związanych z:

- usunięciem drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

- usunięciem drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

- zniszczeniem drzewa lub krzewu;

- uszkodzeniem drzewa spowodowanym wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,

i wymierzania w tych przypadkach administracyjnej kary pieniężnej.

W sprawach z powyższych zakresów, w których podania zostały złożone w Urzędzie Miasta Poznania lub nadane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie, organem właściwym pozostaje Prezydent Miasta Poznania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2016-02-24 15:30 - aktualizacja (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku

Załączniki do sprawy