1/2017/us Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne "Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020"

Wydział/Jednostka prowadząca

Biblioteka Raczyńskich

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z formularzem wyliczenia ceny (zał. nr 2 do IWZ).
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (zał. nr 3 do IWZ).
  • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 5 do IWZ).
  • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ. Jako główne usługi należy rozumieć usługi wymagane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu (punkt IV.2 IWZ).
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu wykazania spełniania warunku określonego w punkcie IV.4 IWZ (wzór - załącznik nr 6 do IWZ).
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe wymagane dokumenty:

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym rejestrze (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

Miejsce złożenia dokumentów

Oferty należy składać do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 10:00 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań, pok. 6.

Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania.

Podstawa prawna

Zamówienie przeprowadzone przez Zamawiającego na podstawie art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) regulującego udzielanie zamówień na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż 750.000 euro.

Inne informacje

Opis kryteriów oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty -

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia - 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, oferty z kolejnymi cenami otrzymają liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną x 100

cena badanej oferty  = liczba punktów

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w świetle powyższych kryteriów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Fechner
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-02 12:11 - Zmiana dotycząca adresu formularza online (Aktualizacja)