bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA ROK 2018 NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 1 MARCA 2018R.

 PODSTAWA PRAWNA: PRZEPIS ART. 74 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2016 POZ. 2147 ZE ZMIANAMI ).

 1. Wniosek o przyznanie bonifikaty¹
 2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego2):
  • w przypadku osób aktywnych  zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).
  • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia)
  • w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu  lub o nie składaniu zeznania podatkowego
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40
  • w przypadku osób uczących się pełnoletnich - zaświadczenie ze szkoły/uczelni  o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu   (albo braku uzyskania dochodu)
  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej

1Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, piętro XI, pokój numer 1114 Oddział ds. Organizacyjnych i Ekonomicznych (Sala Obsługi Klienta)

Informacji w sprawie udziela: Oddział Aktualizacji Opłat Użytkowania Wieczystego i Trwałego Zarządu pod numerami telefonów: 61 8271 679, 61 8271 646, 61 8271 771, 61 8271 514, 61 8271 724 lub 61 8271 577.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitorze Polskim" w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Podstawa prawna

Przepis art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DZ. U. z 2018 r., poz 121).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Wniosek należy złożyć do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku nastąpi zmiana banku i numerów rachunków bankowych dla dotychczas dokonywanych wpłat z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości,

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

- dzierżaw,

- sprzedaży mieszkań, nieruchomości, masek budowlanych,

- innych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2015 r. wpłacać należy odpowiednio:

1) należności dotyczące nieruchomości Miasta Poznania na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 26 1020 4027 0000 1502 1251 7373

dotychczas: 

Miasto Poznań

ING BŚK S.A. o/Poznań

nr 23 1050 1520 1000 0023 4950 2985

2) należności dotycząc nieruchomości Skarbu Państwa na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.                

nr 31 1020 4027 0000 1302 1251 7381

dotychczas:

Miasto Poznań

ING BŚK S.A. o/Poznań

nr 98 1050 1520 1000 0023 4950 2993

UWAGA!!!

Począwszy od dnia 01.01.2015 r., pozostaną aktywne jedynie nowe numery rachunków bankowych.

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy dokonywaniu przelewów elektronicznych oraz przy korzystaniu z tzw. zleceń stałych.

Jednocześnie przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania powołując się na numer sprawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta Poznania
tj. poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30 za pośrednictwem Biura Informacji Teleinformatycznej pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Karolina Niewiada-Gaczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-16 08:51 - zmiana (Aktualizacja)