czasowe odebranie zwierząt gospodarskich

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie o odbiorze zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia.

2. Protokół z czynności odebrania zwierzęcia opisujący przebieg interwencji, lokalizacji zdarzenia, ewentualnie nazwiska osoby, której zarzut dotyczy.

3. Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne potwierdzające zły stan zwierzęcia.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 51,

-za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Czynność zwolniona od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie podania i wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.

Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi i przekazanie zwierzęcia:

a) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub

b) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub

c) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub przetrzymywane w ogrodach zoologicznych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. ze zmianami).2. Art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t. ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 3 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania (art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie zwierząt).

Inne informacje

Wniosek o odebranie zwierzęcia mogą złożyć: Policja, straż gminna, lekarz weterynarii lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 15:02 - zmiana kategorii (Aktualizacja)