Pomoc mieszkaniowa - Dodatek mieszkaniowy

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, musisz złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Jednak zanim złożysz wniosek, udaj się do zarządcy budynku lub właściciela i poproś o potwierdzenie wniosku w punktach 2-5, 7-9 i 12.

Do wniosku musisz dołączyć:

1. wypełniony druk Twojego oświadczenia jako wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
2. dokładnie wypełnioną przez Ciebie deklarację o wysokości dochodów Twoich i wszystkich osób, które z Tobą mieszkają;
3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, zgodnie z wypełnioną przez Ciebie deklarację dochodową, np. jeśli Ty, albo osoba wspólnie z Tobą mieszkająca:
- pracujecie - zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;
- jesteście emerytem lub rencistą - decyzję ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
- jesteście po rozwodzie - wyrok sądu (gdy alimenty otrzymywane są w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (gdy alimenty otrzymywane są w wysokości niższej niż zasądzona lub wypłacane są  świadczenia z funduszu alimentacyjnego) lub trzeba złożyć oświadczenie (gdy alimenty są dobrowolne lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
- jesteście uczniem lub studentem - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
- korzystacie z pomocy społecznej poza Poznaniem - zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;
- otrzymaliście w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku  zwrot podatku lub rozliczenie wody i c.o., musisz dostarczyć dokument potwierdzający wysokość otrzymanego zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego lub dokument potwierdzający wysokość rozliczenia nadpłaty.

Przykład:
Jeżeli składasz wniosek w miesiącu styczniu, musisz przedłożyć ww. dokumenty obejmujące okres od 1 października do 31 grudnia.

4. informację zarządcy dotyczącą struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;
5. punktową kartę lokalu (zarządca/właściciel musi wypełnić kartę punktową w przypadku, gdy stawka czynszu, odszkodowania, eksploatacji + fundusz remontowy z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, jest wyższa niż 4,90 zł/m2).

Zwróć uwagę, żeby zarządca budynku:    

 1. wpisał we wniosku aktualny numer konta bankowego, na który należy przekazać przyznany dodatek mieszkaniowy;
 2. podał informację o stanie Twojego zadłużenia czynszowego; (jeżeli masz zadłużenie czynszowe, to w jakiej wysokości);
 3. wypełnił druk "Informacja zarządcy" dotyczący struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;
 4. wypełnił punktową kartę lokalu.

Ponadto, do wniosku musisz dołączyć:

 1. jeśli składasz wniosek po raz pierwszy lub zmienił Ci się tytuł prawny do lokalu, aktualny dokument potwierdzający, że masz tytuł prawny do zajmowania mieszkania, np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowę najmu, decyzję o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowę podnajmu, umowę użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
 2. jeżeli zajmowany przez Ciebie lokal mieszkalny nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, musisz dostarczyć fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

<< Dalsze informacja w sekcji "Inne informacje" poniżej >>

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście- poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić się na wizytę pod numerem 61 646 33 44
  • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę "umów się na wizytę"
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Na rozpatrzenie Twojego wniosku PCŚ ma miesiąc. Czas rozpatrywania może się przedłużyć, jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Sposób wypłaty dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy lokalu mieszkalnego do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane przez niego konto zarządcy/administratora lokalu mieszkalnego.

Osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana na bieżąco regulować różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem mieszkaniowym. Brak wpłat różnicy powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego.

Jeśli lokal, w którym mieszkasz, nie posiada centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazu przewodowego, do przysługującego dodatku mieszkaniowego doliczany jest ryczałt.

Zasady wypłacania ryczałtu określone są w oświadczeniu, które składasz przy wniosku o dodatek mieszkaniowy. Wypłata ryczałtu dokonywana jest na konto zarządcy/administratora lub do rąk własnych wnioskodawcy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

<< Dalszy ciąg informacji z sekcji Wymagane dokumenty>>

Pamiętaj, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może prosić Cię o dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Twojej sprawy.

Składając kopie dokumentów zabierz ze sobą także ich oryginały, abyś mógł pokazać je do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Spis wszystkich dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy, znajdziesz na stronie www.pcs-poznan.pl w zakładce "dodatki mieszkaniowe" "wymagane dokumenty".
Wniosek i druki wszystkich załączników możesz pobrać na tej stronie w zakładce "formularze do druku", a także na stronie www.pcs-poznan.pl. Wejdź w zakładkę "Pomoc mieszkaniowa". Kliknij: "dodatek mieszkaniowy", następnie wybierz: "dokumenty do pobrania".
Druk wniosku wraz z załącznikami możesz otrzymać też w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Jeśli masz trudności z opłacaniem czynszu za zajmowane mieszkanie, możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, który otrzymasz, gdy:

 1. posiadasz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania, jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, jesteś osobą mieszkającą w lokalu, do którego posiadasz spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jesteś właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego, jesteś osobą zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale czekasz na przysługujący Ci lokal zamienny albo socjalny.
 2. zajmujesz mieszkanie o odpowiednim metrażu - powierzchnia normatywna przewidziana dla poszczególnej liczby osób wynosi odpowiednio :
  - dla 1 osoby - 35 m2.
  - dla 2 osób - 40 m2.
  - dla 3 osób - 45 m2.
  - dla 4 osób - 55 m2.
  - dla 5 osób - 65 m2.
  - dla 6 osób - 70 m2.
  - w razie zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
  Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i poruszasz się na wózku inwalidzkim lub jesteś osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, lub wraz z Tobą zamieszkuje taka osoba, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.
  Dodatek mieszkaniowy będzie Ci przysługiwał też, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, który zajmujesz, nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przykład:
Pani Ania z dwójką dzieci i rodzicami mieszka w lokalu o powierzchni użytkowej 72 m2. Powierzchnia normatywna dla 5 osobowego gospodarstwa domowego wynosi 65 m2. Pani  Ania spełnia kryterium metrażowe, ponieważ zajmowany lokal nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% tj. 84,50m2powierzchni użytkowej lokalu.

 1. spełniasz kryterium dochodowe, jesteś osobą samotną prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe i Twój dochód nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury lub jeśli prowadzisz gospodarstwo wieloosobowe i nie przekraczasz 125% kwoty najniższej emerytury na osobę.
  Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura wynosi 1100,00 zł.
  - 175% to 1925,00 zł.
  - 125% to 1375,00 zł.

Nie otrzymasz dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury, tj. od 1 marca 2019 r. poniżej 22,00 zł.

Szczegółowe kryteria kwalifikujące do otrzymania dodatku mieszkaniowego opisane są również na stronie www.pcs-poznan.pl. Zakładka "Pomoc mieszkaniowa". 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Krystkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-07 15:13 - Aktualizacja informacji. (Aktualizacja)