duplikat decyzji (wydanej w latach 1989 - 2011) o wykreśleniu działalności gospodarczej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie duplikatu dokumentu
  • dowód osobisty (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

  • osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo patrz: formularze do druku)

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania -61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, nr tel.: 61 878 4944, 61 878 4771.

- informacja i składanie wniosków - Sala Obsługi (parter)

UWAGA:

W Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego bilety wydawane są w INFORMACJI.

Przy składaniu wniosku należy uwzględnić, że system kolejkowy zaprzestaje wydawania biletów 15 minut przed zakończeniem pracy Wydziału.

Opłaty

Wniosek o wydanie duplikatu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych -
61 - 706 Poznań, ul.Libelta 16/20.

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów
Podatkowych i Niepodatkowych
ul.Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski

94 1020 4027 0000 1602  1262 0763

UWAGA!!!

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką opłaty skarbowe znajduje się obok Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Organ ewidencyjny wydaje duplikat dokumentu niezwłocznie od momentu złożenia wniosku.

UWAGA!
Wystawienie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed 2004 r. wymaga wglądu do akt znajdujących się w Archiwum Zakładowym, co może spowodować wydanie ww. dokumentu w terminie do 7 dni.

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTU:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Inne informacje

UWAGA: dla wpisów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki potwierdzeniem wykreślenia jest bezpośredni wgląd do CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty z zaznaczeniem opcji "uwzględnij wykreślone") i ew. wydruk, który nie wymaga podpisu.

AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się również bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=14

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. Poz. 149, 650 ze zm.)  którym jest uzyskanie duplikatu decyzji o wykreśleniu         z ewidencji działalności gospodarczej.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny     do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)        dostępu do swoich danych osobowych

b)        żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)        żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)        żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą,     do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-08 11:47 - usunięcie formularza on-line (Aktualizacja)