Egzaminy TAXI

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Aby przewozić ludzi taksówką musisz ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin z zakresu transportu drogowego.

Egzamin z zakresu transportu drogowego odbywa się w formie pisemnej, przy użyciu testów wielokrotnego wyboru (do każdego pytania są 3 wersje odpowiedzi, przy czym prawidłowe mogą być jedna, dwie lub wszystkie trzy odpowiedzi). Czas egzaminu wynosi 30 minut, należy odpowiedzieć na 20 pytań z zakresu objętego programem nauczania:

1. Przepisy prawa miejscowego związane z przewozem osób taksówką - 4 pytania;

 • przepisy porządkowe,
 • ceny urzędowe,
 • zasady taryfowe

2. Zagadnienia z topografii miasta Poznania, w tym w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomiczne oraz wypoczynkowo-rekreacyjne, lokalizacji placówek służby zdrowia, instytucji państwowych i samorządowych oraz szkół i uczelni - 16 pytań.

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu musisz wskazać co najmniej 16 prawidłowych odpowiedzi.

W przypadku sugestii dot. pytań zawartych w Katalogu pytań TAXI prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (61) 646 33 44.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia oraz osobiste lub telefoniczne umówienie się na termin egzaminu pod nr tel.:  (61) 646 33 44.

Informujemy, iż najbliższe egzaminy zostały zaplanowane na: 6 (czwartek), 26 (środa) czerwca 2019 r., o godzinie 15:30. W celu zapisania się na egzamin prosimy kontaktować się telefonicznie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, II piętro, pokój 206, tel. 61 646 33 44.

Opłaty

Za egzamin na taxi musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania: 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.);
 • gotówką.
          

Wysokość opłat:

153,13 zł - egzamin TAXI.

Termin i sposób załatwienia

Egzaminy odbywają się na bieżąco w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Informujemy, iż najbliższe egzaminy zostały zaplanowane na: 6 (czwartek), 26 (środa) czerwca 2019 r., o godzinie 15:30. W celu zapisania się na egzamin prosimy kontaktować się telefonicznie.       

Podstawa prawna

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. egzaminów TAXI, wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz uchwał: Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania, Nr XXXV/526/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewozy taksówkami osobowymi, Nr LX/931/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Poznania lub kierowców przez nich zatrudnionych, Nr LXXIII/1379/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr LX/931/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Poznania lub kierowców przez nich zatrudnionych;

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-15 12:10 - Aktualizacja terminów egzaminów TAXI (Aktualizacja)