Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Część I - Warunki odbioru z parkingu pojazdu usuniętego z drogi publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu;
  • dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe);
  • dowód zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu.

Pojazd wydawany jest wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz osobie wskazanej w upoważnieniu lub właścicielowi (posiadaczowi) wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwoleniu czasowym.

Wpłatę należności za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy dokonać na wskazany rachunek bankowy:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

nr rachunku: 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057

tytułem opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia....................

lub w kasie ZDM ul. Wilczak 17, Poznań 61-623 w godz. 10.00 -14.00.

Miejsce złożenia dokumentów

Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

Opłaty

Uchwała Nr LVI/1026/VII/2017 z dnia 2017-11-07 Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lvi-1026-vii-2017-z-dnia-2017-11-07,71615/

Uwaga! Nie ma możliwości rozłożenia tej płatności na raty, czy też jej umorzenie przed wydaniem pojazdu.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz.128, t.j., ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846);
  • Uchwała Nr LVI/1026/VII/2017 z dnia 2017-11-07 Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

Tryb odwoławczy

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej Miasta Poznania lub Policji. 

Inne informacje

Informacje w sprawach merytorycznych: 795 525 662, 696 402 055 (telefony służbowe czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00).

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-13 11:23 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)