Informacja dla właścicieli/użytkowników pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym tzw."wraki"

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),

- dowód zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu.

Pojazd wydawany jest wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz osobie wskazanej w upoważnieniu lub właścicielowi (posiadaczowi) wskazanym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwoleniu czasowym.

Miejsce złożenia dokumentów

Parking wskazany przez organ wydający dyspozycję usunięcia pojazdu.

Opłaty

Wpłatę należności w wysokości 40,00 zł za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu należy dokonać na wskazany rachunek bankowy:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

nr rachunku: 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057

tytułem opłata za dyspozycję usunięcia pojazdu nr rej................ z dnia....................

lub

w kasie ZDM ul. Wilczak 17, Poznań 61-623 w godz. 10.00 -14.00

Podstawa prawna

art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz.128, j.t., ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz.U. z 2011 r., Nr 143, poz. 845).

Tryb odwoławczy

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do Zarządu Dróg Miejskich lub do zarządcy drogi który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. 

Inne informacje

Informacje w sprawach merytorycznych: 795 525 662, 696 402 055 (telefony służbowe czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)
.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-04 12:40 - zmiana wysokości stawki (Aktualizacja)