Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Poznań Kontakt

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Państwa dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

Państwa dane będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy.

Mają Państwo prawo:

- do dostępu do swoich danych osobowych;

- do żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją;

- do żądania usunięcia danych:

  • gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • oraz po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Mają Państwo prawo do  żądania ograniczenia przetwarzania:

  • gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych;
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych;
  • gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:14 - dodanie kategorii (Aktualizacja)