Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta"

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Ukończyłeś  60 rok życia  oraz   w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazałeś jako miejsce zamieszkania miasto Poznań.

Karta wydawana jest w celu:

 •  ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz nie samorządowe, w tym przedsiębiorców;
 • skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału seniorów w życiu miasta Poznania;
 •  podniesienia jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.

Miejsce złożenia dokumentów

1) osobiście -  poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

2) elektronicznie - za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń pod adresem: www.pcs-poznan.pl

 • Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana

3) za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W celu złożenia wniosku musisz:

 • posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl)
 • posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpisz dokument elektroniczny a następnie prześlij go do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Centrum będą kontaktować się również w formie elektronicznej. W celu ułatwienia kontaktu zawsze podawaj numer telefonu.

Opłaty

 • Karta oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie.

Termin i sposób załatwienia

 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Karta wydawana jest bezterminowo
 • Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń może podjąć decyzję o innym sposobie odbioru Kart.
 • W przypadku braku uprawnień do wydania Karty wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".
 • Uchwała Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta".

Inne informacje

 • Karta jest ważna z dowodem osobistym.
 • Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Użyczenie Karty osobom trzecim skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń.
 • Zmiany danych zawartych we wniosku o wydanie Karty, które wystąpią w okresie, na jaki Karta została wydana, nie mają wpływu na uprawnienia wynikające z Karty.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Karty należy niezwłocznie poinformować pisemnie Poznańskie Centrum Świadczeń. Ponowne wydanie Karty następuje na wniosek.
 • Wykaz Partnerów, którzy przystąpili do programu, oraz katalog ulg i zwolnień będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:32 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)