Karty 3+ Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku należy okazać:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz  że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Wniosek można złożyć także w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • przez e-PUAP
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • przesyłki pocztowej

Wniosek możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Druk wniosku otrzymasz także w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Opłaty

Brak opłat za wydanie karty.

Termin i sposób załatwienia

Twoja Karta będzie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli chcesz uzyskać Kartę dla nowego członka rodziny, złóż ponownie wniosek uzupełniając jedynie dane nowego członka rodziny;

Karta przyznawana jest bezpłatnie;

 • Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.
 • Wydanie drugiej formy Karty w przypadku gdy wcześniej złożony został wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną lub tradycyjną) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
  Osoby, które do 31.12.2017 r. złożyły wniosek o wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny, w przypadku złożenia wniosku o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2019 r. są zwolnione z ponoszeneia ww. opłaty.

Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną.

Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie jej utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ.

Kartę możesz odebrać, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą SMS o wygenerowaniu Kart, w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii), od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00.

Tel. POZnań* Kontakt pod numerem 61 646 33 44

Adres e-mail: cir@pcs-poznan.pl

Karta upoważnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Tryb odwoławczy

Możesz się odwołać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

Inne informacje

 • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny;
 • Karta przyznawana jest bezpłatnie;
 • Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,40 zł, 
 • Wydanie drugiej formy Karty w przypadku gdy wcześniej złożony został wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną lub tradycyjną) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
  Osoby, które do 31.12.2017 r. złożyły wniosek o wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny, w przypadku złożenia wniosku o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2019 r. są zwolnione z ponoszenia ww. opłaty.
 • Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44) po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS;
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną;
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie PCŚ;
 • Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów ,które przystąpią do programu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Damian Górczyński
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-03 14:36 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)