"Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską"

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Wymagane dokumenty

 1. ­Wniosek zgłoszeniowy "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".
 2. Streszczenie pracy, w którym autor wyraźnie wskazuje obszar/dziedzinę funkcjonowania miasta, w której praca może znaleźć zastosowanie.
 3. Pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie - również te publikacje.
 4. Dwie opinie pracy, w tym jedna promotora. Co najmniej jedna z opinii powinna akcentować utylitarne walory pracy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta - sekretariat, Plac Kolegiacki 17, pokój 266 (II piętro), tel. 61 878 56 95, 61 878 57 48

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na kolejną edycję - do 15 listopada każdego roku

Podstawa prawna

 1. UCHWAŁA NR XL/428/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA, z dnia 9 marca 2004 r., w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".
 2. UCHWAŁA NR XXXIX/581/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".
 3. UCHWAŁA NR LXXIII/1153/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA, z dnia 30 września 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania
  za wyróżniającą się pracę magisterską".
 4. UCHWAŁA NR VII/41/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA, z dnia 10 lutego 2015 r., zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania
  za wyróżniającą się pracę magisterską".

Inne informacje

 1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Nagrody wyłoniona przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania.
 2. Prace na konkurs zgłasza Dziekan Wydziału na wniosek promotora pracy, nie wyklucza się też zgłoszeń indywidualnych.
 3. Przedmiot badawczy prac powinien dotyczyć wybranej problematyki Miasta Poznania z szerokiego spektrum dziedzin jego funkcjonowania. Zakres czasowy przedmiotu badań może dotyczyć historii, stanu obecnego oraz przyszłości Poznania.
 4. W ocenie prac wyróżnia się walory metodologiczne i pragmatyczne. Walory metodologiczne prac winny prezentować poziom co najmniej dobry, adekwatny do wymogów prac doktorskich i magisterskich. Preferowanymi wyróżnikami pracy są jej walory utylitarne (pragmatyczne). Stanowią o nich wszelkie pożytki, jakie bezpośrednio bądź pośrednio mogą wynikać - z efektów ocenianych prac - dla zrównoważonego rozwoju Miasta Poznania (zawartego w triadzie: człowiek, ekonomia, środowisko). Mogą one mieć charakter: przyczynkowy, poznawczy, propozycji organizacyjnych rozwiązań problemów Miasta, projektów innowacyjnych o charakterze technicznym, technologicznym itp. W przypadku efektów prac, których specyfika nie jest sensu stricto poznańska (np. projekt technoinnowacyjny), warunkiem dostatecznym dla dokonania pozytywnej oceny pracy jest wskazanie możliwości wdrażania projektu na terenie Poznania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:45 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)