najem_punktu sprzedaży odzieży i akcesoriów do pływania_06.12.2018 r.

Wydział/Jednostka prowadząca

Pływalnia Miejska Atlantis

Wymagane dokumenty

zgodnie z ogłoszeniem

Miejsce złożenia dokumentów

zgodnie z ogłoszeniem

Opłaty

zgodnie z ogłoszeniem

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z ogłoszeniem

Podstawa prawna

zgodnie z ogłoszeniem

Tryb odwoławczy

zgodnie z ogłoszeniem

Inne informacje

zgodnie z ogłoszeniem

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Poznań - Pływalnia Miejska Atlantis, 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 101, e-mail: biuro@atlantis-plywalnia.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o na najem powierzchni 3m2 stanowiącej własność Miasta Poznania położonej na terenie Miejskiej Pływalni Atlantis  na osiedlu Stefana Batorego 101 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży odzieży i akcesoriów do pływania
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie instrukcjami wewnętrznymi Pływalni;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem  związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

-        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

-        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

-        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Stroemich
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 17:45 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)