nowa licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Wniosek (do pobrania na stronie internetowej lub siedzibie Urzędu) wraz z załącznikami:

 1. oświadczenie członka/-ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 2. badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę)
 3. badanie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę)
 4. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem (wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę)
 5. oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców lub innych osób niezatrudnionych, lecz wykonujące osobiście przewozy rzecz przedsiębiorcy
 6. dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki (w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy do dysponowania pojazdem)
 7. świadectwo legalizacji taksometru
 8. dowód uiszczenia opłaty
 9. zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę)

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel. 61 878 49 20, 61 878 49 53, 61 878 49 54, 61 878 49 61, 61 878 47 75. 

Wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: transport@um.poznan.pl

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę :

 • za licencję ważną do 15 lat - 200 zł
 • za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 •  za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji; w innych przypadkach utraty licencji to 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski

10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką znajduje się obok Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji - art. 14 ustawy o transporcie drogowym.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713).

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-21 09:19 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)