odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji, sporządzony zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168):

a. uzasadnienie wniosku,

b. wskazanie uprawnionych do dokonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego,

c. wskazanie miejsca odstawienia odłowionej zwierzyny lub odstrzelonej redukcyjnie.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 51,

- za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru dokumentów:
-osobiście (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego),
-za pośrednictwem poczty.

Opłaty

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.

3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny:

1. do 1 miesiąca,

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.).2. Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 - Prawo łowieckie (Dz.U.2015.2168 t.j. ze zm).3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 t.j ze zm).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:52 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)