« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Odpis aktu stanu cywilnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie miasta Poznania. Tutejszy urząd przechowuje akty urodzenia, małżeństwa i zgonu z okresu ostatnich stu lat.

1. Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
 • sąd i inne organy państwowe,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.
 • zgodnie z art. 32 kpa w postępowaniu, jakim jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może występować pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

2.  Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek zawierający dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe) oraz datę zdarzenia, które akt potwierdza. We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej. Wniosek należy podpisać.
 • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce złożenia dokumentów

1.  Wnioski dotyczące odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu  z lat ubiegłych należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego - Oddział Ksiąg Stanu Cywilnego-Archiwum, parter, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 61 646-33-44

2.  Wnioski dotyczące odpisów aktu urodzenia i małżeństwa z bieżącego roku należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro:

 • pok. 135, 136 i 137, tel. 61 646 33 44 - odpisy aktów małżeństwa z bieżącego roku;
 • sala 140, tel. 61 646 33 44 - odpisy aktów urodzenia z bieżącego roku.

UWAGA!

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00.

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy w/w godziny.

3.  Wniosek o odpis aktu zgonu z bieżącego roku należy składać w Oddziale Zgonów Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Woźna 15, 61-777 Poznań, I piętro, pok. 1, tel. 61 666 36 11.

Oddział Zgonów pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30, w soboty od 08:00-12:00.

4.  Załatwianie spraw drogą korespondencyjną i elektroniczną , proszę o zapoznanie się z Załącznikiem1.

Opłaty

1.  Opłaty:

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub w sprawie, w której wnioskowany odpis nie podlega opłacie skarbowej.

2.  Opłatę należy uiszczać na rachunek Miasta Poznania.

Wnioski krajowe: wpłata na konto nr  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. W przypadku składania wniosku osobiście opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek" oraz w ajencji bankowej, a także kartą płatniczą w Oddziale Ksiąg Stanu Cywilnego-Archiwum. Opłaty skarbowej nie należy uiszczać przed złożeniem podania - dotyczy wniosków składanych osobiście.

Wnioski przesyłane spoza granic RP: wpłata na konto nr PL 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 BPKOPLPW , w walucie polskiej. Przy wpłacie w obcej walucie należy uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia. Powstanie niedopłaty spowoduje wydłużenie załatwienia sprawy.

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej przekazuje informację organowi podatkowemu, co skutkuje dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

U W A G A !

Dotychczasowy numer konta:

ING Bank Śląski S.A 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

obowiązywał do wpłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej do dnia 31 grudnia 2014 r.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu.

Podstawa prawna

 • Art. 5a ust. 2, art. 7 ust. 1, art.10 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze  zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Malicki
ostatnia zmiana w dniu 2015-01-05 08:29 - korekta informacji (Aktualizacja)

Załatw online

Formularze do druku

Załączniki do sprawy