Odpis aktu stanu cywilnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie miasta Poznania. Obecnie tutejszy urząd przechowuje akty urodzenia z lat 1918 - 2015 oraz małżeństwa i zgonu z lat 1922 - 2015, jednakże odpisy aktów wydawane są, po przeniesieniu aktów do rejestru stanu cywilnego, z następujących lat: urodzenia 1918-2018, małżeństwa i zgonu 1938-2018.

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny w uzyskaniu odpisu ma natomiast miejsce wtedy, gdy stwierdzenie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących osoby, której dotyczy akt, ma istotne znaczenie dla rozstrzygania w postępowaniu sądowym lub administracyjnym o prawach i obowiązkach osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wykazanie interesu prawnego w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego polega na wskazaniu okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego ten interes kreują. Ma on być konkretny i aktualny. Konieczne jest zatem przedłożenie wyjaśnień pozwalających stwierdzić, na czym polega interes prawny w uzyskaniu wnioskowanego dokumentu. Jeżeli wnioskodawca wywodzi istnienie interesu prawnego ze zobowiązania sądu do złożenia dokumentu, którego dotyczy wniosek, w konkretnym postępowaniu, winien dołączyć to zobowiązanie. W sytuacji konieczności wykazania interesu prawnego do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego niezbędne jest załączenie oryginałów dokumentów potwierdzających jego istnienie lub urzędowo potwierdzonych kopii.
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek (formularz do pobrania) winien zawierać:

- dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, 

- imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa), nr PESEL, adres zameldowania.

- dodatkowo w odniesieniu do aktów odtworzonych i dokumentów wpisanych do polskich ksiąg stanu cywilnego - datę i miejsce odtworzenia lub wpisu.

WAŻNE:

- Wniosek należy podpisać.

- Pamiętaj żeby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

 1.  Wnioski dotyczące odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu  z lat ubiegłych dot. zdarzeń zarejestrowanych w tutejszym urzędzie oraz odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń zarejestrowanych w innych urzędach na terenie kraju należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego - Oddział Wydawania Odpisów i Migracji Aktów Stanu Cywilnego, parter, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 61 646-33-44

2.  Wnioski dotyczące odpisów aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu z bieżącego roku dot. zdarzeń zarejestrowanych w tutejszym urzędzie należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań:

 • I piętro, pok. 136, 137 i 138, tel. 61 646 33 44 - odpisy aktów małżeństwa z bieżącego roku;
 • I piętro, sala 140, tel. 61 646 33 44 - odpisy aktów urodzenia z bieżącego roku;
 • parter, pokój 38 tel. 61 646 33 44 - odpisy aktów zgonu z bieżącego roku. 

3. Za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

adres: skrytka ePuap /UMPoznan/SC.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/odpisy-aktu-stanu-cywilnego/odpis-urodzenia-malzenstwa-oraz-zgonu/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-4

Opłaty

 Opłaty:

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej np. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę należy uiszczać na rachunek Miasta Poznania.

 • Jeżeli przebywasz na terenie Polski, opłaty skarbowej należy dokonać na konto nr  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 • W przypadku składania wniosku osobiście, opłaty możesz dokonać przy ul. Libelta 16/20 w punkcie  Inkaso "Znaczek", a także kartą płatniczą na wybranym stanowisku pracy
 • Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy należy wpłacić na konto nr PL 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 BPKOPLPW, w walucie polskiej.  Przy wpłacie w obcej walucie pamiętaj, aby uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia

W tytule przelewu wpisz rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa oraz kogo ten dokument dotyczy

 • Jeżeli płatności dokonałeś w formie elektronicznej, wydrukowany przez Ciebie dowód wpłaty powinien być opatrzony klauzulą, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla bankowego
 • Jeżeli natomiast potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej nie zawiera wspomnianej wyżej klauzuli,  wtedy dowód wpłaty powinien być podpisany i opieczętowany przez instytucję, za pośrednictwem, której dokonałeś przelewu. Dowód wpłaty w takiej formie w oryginale lub urzędowo potwierdzonej kopii wraz z wnioskiem należy przesłać na adres urzędu

WAŻNE:

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

 Odpis aktu stanu cywilnego otrzymasz:

 • niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akt znajduje się w rejestrze elektronicznym (Bazie Usług Stanu Cywilnego),
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Podstawa prawna

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30.

Obsługa interesantów odbywa się: w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45, od wtorku do piątku w godzinach 7:45-15:15.

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy ww. godziny.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Malicki
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-26 10:32 - aktualizacja opisu (Aktualizacja)