OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wydział/Jednostka prowadząca

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa Nr 29, Gimnazjum Nr 5 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka)

Wymagane dokumenty

zgodnie z treścią ogłoszenia

Miejsce złożenia dokumentów

zgodnie z treścią ogłoszenia

Opłaty

zgodnie z treścią ogłoszenia

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z treścią ogłoszenia

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu, os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań, e-mail: sekretariat@ssp29gim5.poznan.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym konkursem na operatora pływalni z przynależnościami oraz hali sportowej na obiekcie K.S. Posnania przy ul. Słowiańskiej 78 w Poznaniu;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie instrukcja obowiązującą w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem przepisów o dostępie do informacji publicznej; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

-      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

-      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

-      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Wiłun
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-11 14:05 - ogłoszenie o konkursie (Wprowadzenie informacji)