Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki,

-kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia lub ukończyły 75 rok życia,

-oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,

-prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.

Miejsce złożenia dokumentów

wydział pracuje:

w poniedziałki od 7:30 - 17:00

we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:30 - 15:30

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, ul. Libelta 16/20,pok. P 63,
tel. 61-878-44-15

Opłaty

Podanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej orzeka Prezydent Miasta Poznania poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Decyzję Prezydenta Miasta doręcza się  osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Poznaniu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta jest wiążąca dla Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w Poznaniu.

Podstawa prawna

Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U z 2011r. Nr 64, poz. 333)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania osoby do zasadniczej służby wojskowej.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Orzeka się o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia a w rodzinie nie ma innego, pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej sprawowania, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.

Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu wraz z decyzją Prezydenta Miasta orzekającą o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jakub Staszewski
ostatnia zmiana w dniu 2017-07-27 11:06 - zmiana (Aktualizacja)