Pocedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018, poz. 603 ze zm.). Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej przede wszystkim:

- decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię prezydenta w przypadku klubu dziecięcego,

- zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),

- oswiadczenie o dokonaniu opłaty za wpis.

Do wniosku dołącza się:

- oryginały dokumentów w postaci elektronicznej

- lub uwierzytelnione elektroniczne kopie dokumentów

Prezydent Miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku (elektronicznie).

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Prezydent Miasta Poznania odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1)  wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;

2)  dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za   pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

  • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

W celu sprawdzenia zgodności danych, prezydent miasta może żądać dodatkowych dokumentów. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty

Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 693,00 zł.Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy

Oddział Księgowości
plac Kolegiacki 17, 61-841Poznań

PKO Bank Polski
10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018, poz. 603 ze zm.).

Inne informacje

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Szczegółowych informacji na temat Rejestru żłobków i Klubów dziecięcych udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, sekr. tel. 61 878-54-29, 61 878-40-29, 61 878-40-30.

Wykaz adresów do instytucji - przydatnych podczas zakładania i prowadzenia  żłobków i klubów dziecięcych.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa Telefon do centrali: 22-661-10-00 http://www.mpips.gov.pl/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Bobrzańska 6a 61-248 Poznań - Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy tel. 61 22 20 332 lub końcówka: -333, -334,-335,-336
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (Powitowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu)
ul. Gronowa 22 61-655 Poznań- tel. 61 646 78 50
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, tel 61 646 78 09 Wydział Działalności Gospodarczej UMP Informacja Wydziału tel. 61 878 49 56- informacja nt działalności gospodarczej tel. 61 878 49 42; 878 47 73- informacja o przedsiębiorcach tel. 61 878 49 43/44

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Patrycja Szymbrowicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-16 08:42 - aktualizacja (Aktualizacja)