Podatek leśny

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Informacja o lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce złożenia dokumentów

  • osobiście - Oddział Obsługi Klienta, 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 22 (wejście z boku budynku od strony parkingu),
  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi podatnika parter stanowisko nr 15,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,
  • ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi parter,
  • korespondencyjnie - Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin wizyty w Oddziale Obsługi Klienta można umawiać on-line za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Poznania - "System rezerwacji wizyt".

INFORMACJA TELEFONICZNA:

- Biuro Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44

Opłaty

Podatek leśny można zapłacić bez prowizji:

1.  we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz zawarty jest w załączniku - Oddziały Banku PKO)

2.  za pomocą  terminali płatniczych mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań - w Oddziale Obsługi Klienta Wydziału Finansowego oraz w Oddziale Księgowości Podatkowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych.

W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821).
  2. Uchwała nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. poz. 6716).
  3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. 2017, poz. 963).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada - w przypadku osób fizycznych oraz do 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkach, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji właściciel lub posiadacz nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny od 1 ha za 2018 rok wynosi:
- stawka podstawowa - 43,3532 zł za 1 ha fiz.
- 50% stawki (dla rezerwatów przyrody i parków narodowych ) - 21,6766 zł za 1 ha fiz.
Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

Wpłaty z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne i prawne winny dokonywać za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Od 01.01.2015 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych z ING BANK ŚLĄSKI S.A. na PKO BANK POLSKI S.A.

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-10 19:48 - aktualizacja dot. oddziałów PKO (Aktualizacja)