Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Miejsce złożenia dokumentów

 • osobiście - Oddział Obsługi Klienta, 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 22 (wejście z boku budynku od strony parkingu),
 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi podatnika parter stanowisko nr 15,
 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,
 • ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi parter,
 • korespondencyjnie - Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin wizyty w Oddziale Obsługi Klienta można umawiać on-line za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Poznania - "System rezerwacji wizyt".

INFORMACJI TELEFONICZNEJ UDZIELA:

Opłaty

Podatek od nieruchomości można zapłacić bez prowizji:

1.  we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz zawarty jest w załączniku - Oddziały Banku PKO)

2.  za pomocą  terminali płatniczych mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań - w Oddziale Obsługi Klienta Wydziału Finansowego.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
 2. Uchwała nr LV/1011/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 r. poz. 6689).
 3. Uchwała nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. poz. 6716).
Rada Miasta Poznania wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości:
 1. Uchwała Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r., poz. 4762).
 2. Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2015 r., poz. 3186 ).
 3. Uchwała Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla św. Łazarz, osiedla Wilda Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji   (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r., poz. 4763).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkach, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji właściciel lub posiadacz nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości dokonywane są za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. Od 01.01.2015 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych z ING BANK ŚLĄSKI S.A. na PKO BANK POLSKI S.A.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-21 15:38 - zmiana BOK na OOK (Aktualizacja)