« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Miejsce złożenia dokumentów

  • osobiście - Biuro Obsługi Klienta, Poznań, ul. Słowackiego 22 (wejście z boku budynku od strony parkingu),
  • korespondencyjnie - Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
  • elektronicznie- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagany Bezpieczny Podpis Elektroniczny)

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin wizyty w Biurze Obsługi Klienta można umawiać on-line za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Poznania - "System rezerwacji wizyt".

INFORMACJI TELEFONICZNEJ UDZIELA:

Opłaty

Podatek od nieruchomości można zapłacić bez prowizji:

1.  we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji. Wykaz Oddziałów Banku PKO BANK POLSKI S.A. wraz z godzinami pracy zamieszczono na stronie internetowej Miasta w postaci załącznika: http://www.poznan.pl/mim/info/news/uwaga-zmiana-numerow-kont-bankowych-urzedu,76254.html

2.  za pomocą  terminali płatniczych mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań - w Biurze Obsługi Klienta Wydziału Finansowego oraz w Oddziale Księgowości Podatkowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.

Zapłata podatku za nieruchomość stanowiącą współwłasność

Aby ułatwić podatnikom stosowanie obowiązujących przepisów w praktyce możliwy jest wybór wyręczyciela, który ze swej istoty działania ma kontakt ze wszystkimi współwłaścicielami, pełniąc np. funkcję administratora/zarządcy. Dokonując przelewów bankowych ze swojego konta, będzie on dbał o to, aby podatek od całej nieruchomości był płacony we właściwej wysokości i w ustalonym terminie.

Rozwiązanie takie ograniczy ryzyko wystąpienia zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych i w konsekwencji prowadzenia przymusowej egzekucji z uwzględnieniem zasady solidarnej odpowiedzialności względem podatnika.

W zakładce "Formularze do druku" zostały zamieszczone wzory oświadczeń dla wyręczyciela i podatnika (osobno dla osób fizycznych i dla osób prawnych).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849).
  2. Uchwała Nr LXXIV/1179/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 27 października 2014r., poz. 5448).
  3. Uchwała Nr LXXIV/1180/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2015 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 27 października 2014r., poz. 5449).
Rada Miasta Poznania wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości:
  1. Uchwała Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r., poz. 2394).
  2. Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2014 r., poz. 1884 ) zmieniona uchwałą Nr LXVI/1044/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29 kwietnia 2014r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2014 r., poz. 2911).
  3. Uchwała Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla św. Łazarz, osiedla Wilda Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji   (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r., poz. 2405).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości dokonywane są za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. Od 01.01.2015 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych z ING BANK ŚLĄSKI S.A. na PKO BANK POLSKI S.A.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podanik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepsiów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a§4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

UWAGA.   Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (konto - PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763)

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2015-11-09 07:32 - aktualizacja druku informacji (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku

Załączniki do sprawy