Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

UWAGA - Nowy załącznik do deklaracji dot. budowli (zał. nr 5 i 6).

Miejsce złożenia dokumentów

 • Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 22, pok. 32,
 • osobiście - Oddział Obsługi Klienta, 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 22 (wejście z boku budynku od strony parkingu),
 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi podatnika parter stanowisko nr 15,
 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,
 • ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi parter,
 • korespondencyjnie - Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin wizyty w Oddziale Obsługi Klienta można umawiać on-line za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Poznania - "System rezerwacji wizyt".

INFORMACJA TELEFONICZNA:

- Biuro Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44.

Opłaty

Podatek od nieruchomości można zapłacić bez prowizji:

1.  we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (wykaz zawarty jest w załączniku - Oddziały Banku PKO)

2.  za pomocą  terminali płatniczych mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań - w Oddziale Obsługi Klienta Wydziału Finansowego.

Termin i sposób załatwienia

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego) na indywidualny rachunek bankowy. Do momentu otrzymania informacji o indywidualnym rachunku wpłaty należy dokonać na ogólny rachunek podatku od nieruchomości nr  86 1020 4027 0000 1402 1262 0714 z dokładnym opisem tytułu wpłaty. Każda kolejna wpłata powinna być dokonywana na indywidualny rachunek podatnika. Od 01.01.2015 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych z ING BANK ŚLĄSKI S.A. na PKO BANK POLSKI S.A.

Zapłata podatku za nieruchomość stanowiącą współwłasność

Aby ułatwić podatnikom stosowanie obowiązujących przepisów w praktyce możliwy jest wybór wyręczyciela, który ze swej istoty działania ma kontakt ze wszystkimi współwłaścicielami, pełniąc np. funkcję administratora/zarządcy. Dokonując przelewów bankowych ze swojego konta, będzie on dbał o to, aby podatek od całej nieruchomości był płacony we właściwej wysokości i w ustalonym terminie.

Rozwiązanie takie ograniczy ryzyko wystąpienia zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych i w konsekwencji prowadzenia przymusowej egzekucji z uwzględnieniem zasady solidarnej odpowiedzialności względem podatnika.

W zakładce "Formularze do druku" został zamieszczony wzór oświadczenia dla wyręczyciela i podatnika.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
 2. Uchwała nr LV/1011/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 r. poz. 6689).
 3. Uchwała nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. poz. 6716).
Rada Miasta Poznania wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości:
 • uchwała nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach  parków technologicznych (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2015 r., poz. 3186);
 • uchwała nr LXV/1031/VI/2014  Rady Miasta Poznania z dnia  8 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016r. poz. 4762);
 • uchwała nr LXV/1032/VI/2014  Rady Miasta Poznania z dnia  8 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji   (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016r. poz. 4763);
 • uchwała nr XXVI/366/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016r. poz. 2211).

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne winny dokonywać za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. 

Niezapłacany w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Rozdział 9a ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201) reguluje możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Stanowi on, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, do których odnosi się dyspozycja przedmiotowego artykułu, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwa należy składać na obowiązującym druku UPL-1P (lub OPL-1P przy zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa)  określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

WAŻNE!
Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł   (konto - PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763).

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-12 17:21 - stawki na 2018 r. (Aktualizacja)