Podatek od środków transportowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (Formularze do druku)

Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem ePUAP.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej
 • Oświadczenie w sprawie przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (Formularze do druku)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, Oddział Podatków i Opłat Lokalnych, I piętro
 • ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań, Oddział Obsługi Klienta (wejście z boku budynku od strony parkingu)
 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi podatnika, parter stanowisko nr 15,
 • ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter

Istnieje możliwość składania podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki: /UMPoznan/Fn.

Informacja telefoniczna

Biuro Poznań Kontakt,  tel. 61 646 33 44

Opłaty

Złożenie deklaracji podatkowej - bez opłat.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

 • należny podatek obliczony w wyniku samoopodatkowania poprzez złożenie deklaracji podatkowej

lub

 • decyzja organu podatkowego określająca wysokość zobowiązania podatkowego jako wynik przeprowadzonego postępowania podatkowego wobec niezłożenia deklaracji podatkowej wydawana w terminie 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu na zasadach zgodnych z ustawą Ordynacja podatkowa

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1731).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1353).
 6. Uchwała Nr XIX/246/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6594).
 7. Uchwała Nr LV/1010/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 6688).

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:

 • został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
 • został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 • do dnia 15 września danego roku - II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych  - bez wezwania - na rachunek budżetu miasta Poznania w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Warunkowo nowi kontrahenci składający po raz pierwszy deklarację podatkową, którzy nie uzyskali jeszcze indywidualnego numeru rachunku bankowego, korzystają z numeru konta bankowego podstawowego: PKO Bank Polski S.A. 89 1020 4027 0000 1502 1262 0805.

Podatek od środków transportowych można zapłacić bez prowizji we wszystkich oddziałach banku PKO Bank Polski S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-22 08:57 - aktualizacja linku (Aktualizacja)