« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

podatek od środków transportowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Podatnicy są zobowiązani

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

W celu wyłączenia z opodatkowania przyczep lub naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego należy złożyć stosowne oświadczenie - wzór oświadczenia do pobrania w zakładce "Formularze do druku".

Miejsce złożenia dokumentów

 • Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, ul. K. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
 • Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. K. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

- pokój 126, tel. (61) 878 54 06, tel. (61) 878 41 90 - OSOBY FIZYCZNE,

- pokój 127, tel. (61) 878 43 81 - OSOBY PRAWNE - Firmy Leasingowe, tel. (61) 878 54 12 - POZOSTAŁE OSOBY PRAWNE, w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Tel./fax (61) 878 54 23

 • Biuro Obsługi Klienta Wydziału Finansowego, 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 22 (wejście z boku budynku od strony parkingu),
 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi I piętro,
 • ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi parter.

Informacja telefoniczna - Biuro Informacji Teleinformatycznej,  tel. (61) 646 33 44

Opłaty

Podatek od środków transportowych można zapłacić bez prowizji we wszystkich Oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

Termin i sposób załatwienia

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu miasta Pozania w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych. Posiadacz nieaktualnego numeru rachunku może sprawdzić nowy rachunek, korzystając z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie internetowej lub uzyskać telefonicznie informację w tej sprawie:

OSOBY FIZYCZNE - tel. (61) 878 54 06, (61) 878 41 90 - wymiar; (61) 878 54 23 - księgowość

OSOBY PRAWNE:

 • Firmy Leasingowe, tel. (61) 878 43 81 - wymiar, (61) 878 41 79 - księgowość
 • Pozostałe osoby prawne, w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, tel. (61) 878 54 12 - wymiar, (61) 878 41 79 - księgowość

Od 01.01.2015 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych z ING BANK ŚLĄSKI S.A. na PKO BANK POLSKI S.A.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późniejszymi zmianami).
 2. Uchwała Nr XIX/246/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6594).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 293, poz. 1731).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025).
UWAGA - do dnia 31 grudnia 2016 r. deklaracje na podatek od środków transportowych, z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami, mogą być składane na formularzach deklaracji na podatek od środków transportowych zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

Inne informacje

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 • Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mariola Gałężewska
ostatnia zmiana w dniu 2016-09-01 10:01 - Zmieniono informację o miejscu składania dokumentów (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku