Podatek rolny

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną, jednoskę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Miejsce złożenia dokumentów

  • osobiście - Oddział Obsługi Klienta, 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 22 (wejście z boku budynku od strony parkingu),
  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi podatnika parter stanowisko nr 15,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,
  • ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi parter,
  • korespondencyjnie - Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż termin wizyty w Oddziale Obsługi Klienta można umawiać on-line za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Poznania - "System rezerwacji wizyt".

INFORMACJA TELEFONICZNA:

- Biuro Poznań Kontakt - tel. (61) 646 33 44

Opłaty

Podatek rolny można zapłacić bez prowizji:

1.  we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

2.  za pomocą  terminali płatniczych mieszczących się w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań - w Oddziale Obsługi Klienta Wydziału Finansowego oraz w Oddziale Księgowości Podatkowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.

W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892).
  2. Uchwała Nr LVIII/605/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 17.12.2004 r., Nr 193, poz. 4600).
  3. Uchwała nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. poz. 6716).
  4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. 2017, poz. 958).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych. Danina będzie płatna jednorazowo w przypadkach, gdy jej kwota nie przekroczy 100 zł. W takiej sytuacji właściciel lub posiadacz nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny za 2018 r. wynosi:

            - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta - 131,23 zł (t.j. 2,5q x 52,49 zł = 131,23 zł).

            - od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta - 262,45 zł (t.j. 5q x 52,49 zł = 262,45 zł).

 Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów wyniosła 52,49 zł za 1q.

Wpłaty z tytułu podatku rolnego osoby fizyczne i prawne winny dokonywać za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Od 01.01.2015 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych z ING BANK ŚLĄSKI S.A. na PKO BANK POLSKI S.A.

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-22 14:20 - literówka (Aktualizacja)