Pomoc dla uczniów - Stypendium szkolne 2017/2018

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń mieszka w Poznaniu
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 514 zł netto na osobę.

Jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
 • słuchaczem kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
 • dyrektorem szkoły, ośrodka.

wypełnij wniosek o stypendium, który możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "formularze do druku". Druk wniosku otrzymasz też w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Zwróć uwagę, aby w części D wniosku wypełnić wszystkie punkty dotyczące wysokości i źródła dochodów, dokładnie opisz sytuację dochodową rodziny.
Nie zapomnij podpisać wniosku wraz z pouczeniem.
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku

Przykład I
Pani Anna złożyła wniosek w miesiącu sierpniu. W rodzinie Pani Anny nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc lipiec.

Przykład II
Pan Jan złożył wniosek w miesiącu sierpniu, jego żona pracowała do 31 lipca. Pan Jan musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień oraz świadectwo pracy żony.

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ulicy Wszystkich Świętych 1 lub przy ulicy Małachowskiego 10.Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00

 Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44
  • możesz też umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • możesz złożyć wniosek przez Internet korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl), wówczas do podpisania wniosku użyj ważnego profilu zaufanego (profil zaufany możesz otrzymać w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach zakładu ubezpieczeń społecznych).
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek możesz złożyć w terminie od  1 lipca do  15 września, a w przypadku gdy jesteś słuchaczem kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 lipca do  15 października.

W uzasadnionych przypadkach wniosek możesz złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.

Złożone wnioski  Poznańskie Centrum Świadczeń rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Świadczenie otrzymasz zgodnie ze sposobem wypłaty, który wskazałeś przy składaniu wniosku:

 • przelewem na konto,
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą.

Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji (katalog znajduje się w zakładce "Załączniki do sprawy").

W przypadku gdy niemożliwa jest wypłata stypendium w formie refundacyjnej, możesz złożyć prośbę o wypłacenie stypendium w formie pieniężnej. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Damian Górczyński
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-15 08:07 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)