Pomoc mieszkaniowa - Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Możesz ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny, jeśli:

 • masz przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • masz zawartą umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkujesz w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny, musisz złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Do wniosku musisz dołączyć:

 • umowę, którą zawarłeś z zakładem energetycznym na dostarczanie prądu do mieszkania, w którym mieszkasz,
 • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną, jeśli chcesz, by płatność przyznanego zryczałtowanego dodatku energetycznego nastąpiła na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarłeś umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Pamiętaj, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może prosić Cię o dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Twojej sprawy.

Przy składaniu kopii dokumentów, zabierz ze sobą także ich oryginały, abyś mógł pokazać je do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Wniosek możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "formularze do druku", a także na stronie www.pcs-poznan.pl. Wejdź w zakładkę "Pomoc mieszkaniowa". Kliknij: "zryczałtowany dodatek energetyczny", następnie wybierz: "druki do pobrania".

Druk wniosku możesz otrzymać także w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście- poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić się na wizytę pod numerem 61 646 33 44
  • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę "umów się na wizytę"
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny możesz złożyć w tym samym dniu, co wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Na rozpatrzenie Twojego wniosku PCŚ ma miesiąc. Czas rozpatrywania może się przedłużyć, jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,22 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,58 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 • na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Krystkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-03 19:54 - Korekta informacji (Aktualizacja)