Pozwolenie na rozbiórkę

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Uwaga! Od 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe druki:

 • Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1),
 • Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).

Druki są do pobrania ze strony internetowej lub w Kancelarii Wydziału.

Wniosek (druk B-1) a w razie potrzeby z informacją uzupełniającą (druk B-4) winien być podpisany przez Inwestora/ów lub jego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Do wniosku należy załączyć:

 • zgodę właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,

w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol na parterze budynku lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 339.

Opłaty

Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wynosi 36 zł (za każdy obiekt).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Udzielanie informacji w sprawach:

- składania wniosku pod nr telefonu: (61) 646 33 44,

 • w poniedziałek w godz.        - 7:30 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344:

 • w poniedziałek w godz.        - 7:30 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- odbioru decyzji, dziennika budowy pod nr telefonu: (61) 878 53 96.

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania administracyjne (telefonicznie lub osobiście na III piętrze w pokoju 345) odbywa się:

 • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
 • we wtorek i piątek w godz.   - 9:00 - 12:00
 • w czwartek w godz.            - 7:30 - 15.30

Decyzje w Wydziale Urbanistyki i Architektury wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.poz.1257 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Inwestor występuje o wydanie dziennika budowy do Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka (ale wymaga zgłoszenia) :

 • budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeśli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki

Uwaga! Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę (lub przed ich zgłoszeniem), jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę (lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego).

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Miś
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-20 11:11 - korekta (Aktualizacja)