pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodorprawnego, zawierający krótki opis przedmiotu wniosku, spełniający wymagania okreslone w art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne.

2. Operat wodnoprawny (minimum 2 egz.) w formie pisemnej oraz na elektronicznych nośnikach danych.

3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli decyzja ta nie jest wymagana - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został sporządzony.

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 52;

-za pośrednictwem poczty.

Opłaty

1. Opłata w wysokości 217,00 zł.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód:

- do 1 miesiąca.

- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami).2. Art. 122 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, - Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 j. t. ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:53 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)