Pozwolenie zintegrowane

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego - 2 egzemplarze wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych - zgodnie z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej - zgodnie z atr. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej - zgodnie pkt III.40 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - zgodnie z pkt IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, II piętro pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55

Opłaty

 • rejestracyjna

Przy obliczaniu opłaty rejestracyjnej stosuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz.U.2014, poz. 1183). Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się według wzoru:

O = B x  WR / WP

gdzie:

O - oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej

B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty rejestracyjnej dla danego rodzaju instalacji (podane w rozporządzeniu),

WR - oznacza maksymalną teoretyczną (możliwą teoretycznie do osiągnięcia) wielkość paramteru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji,

WP - oznacza progową wielkość paramteru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju (podane w rozporządzeniu). 

 • skarbowa - zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami)

Termin i sposób załatwienia

 • termin załatwienia sprawy - 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • sposób załatwienia sprawy - decyzja - pozwolenie zintegrowane.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz.U.2014, poz. 1183)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osoby na stanowisku:

 • ds. pozwoleń zintegrowanych - pok. 101, tel. 61 878-40-71
 • ds. gospodarki wodnej i ochrony wód - pok. 101 tel. 61 878-40-71, 61 878-40-75
 • ds. powietrza - pok. 210 tel. 61 878-40-85,
 • ds. hałasu - pok. 210 tel. 61 878-40-62,
 • ds. odpadów - pok. 105 tel. 61 878-40-88.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.- Dz. U. z 2018 r., poz. 799), którym jest wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:00 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)