przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasta Poznania/Skarbu Państwa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

  • wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne pod nw. adresem lub na stronie internetowej: bip.city. poznan.pl)- prosimy wypełniać niebieskim długopisem;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, XI pietro, pokój nr 1114, Oddział ds. Organizacyjnych i Ekonomicznych, tel. 61 827-15-31; 61 878-45-24.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta Poznania tj. poniedziałek w godzinach 7:30 do 17:00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 do 15:30 za pośrednictwem Biura Informacji Teleinformatycznej pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Opłaty

Opłata skarbowa:

W postępowaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użtykowania wieczystego w prawo własności opłata skarbowa pobierana jest za następujące czynności:

  • za wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10,00 zł
  • za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy osób bliskich)
  • za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł za każdą stronę

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatków i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 numer:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 tekst jednolity ze zmianami wynikającymi z Dz.U. z 2015r. poz. 375 i Dz.U. z 2015 r., poz.524).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przypadku gruntów komunalnych lub Wojewody Wielkopolskiego w przypadku gruntów Skarbu Państwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

Inne informacje

Przekształcenie przysługuje:

  • osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) były użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym,
  • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym,
  • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym.

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenie występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 2 ustawy) "Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 kc stosuje się odpowiednio." Art. 199 kc stanowi, że " Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli." Nie ma więc możliwości wydawania odrębnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych udziałów. Przekształceniu w prawo własności podlega użytkowanie wieczyste jako całość, nigdy zaś pojedynczy udział w prawie użytkowania wieczystego z pominięciem pozostałych udziałów w tym prawie.

Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., niezależnie od przeznaczenia tej nieruchomości.

Organ w toku postępowania, powołuje biegłego rzeczoznawcę majątkowego, w celu sporządzenia operatu szacunkowego i ustalenia wysokości opłaty za przekształcenie. Oznacza to, iż ustalenie wysokości opłaty za przekształcenie będzie możliwe dopiero po ustaleniu przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Nowicki
ostatnia zmiana w dniu 2015-11-04 11:55 - modyfikacja opisu sprawy (Aktualizacja)