Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności (sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy dróg, chodników i oświetlenia, budowy obiektów kubaturowych, itp.)

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

Urząd Miasta Poznania corocznie rozpatruje wnioski mieszkańców (stowarzyszeń) chcących wspólnie z Miastem realizować zadania inwestycyjne. Wzór wniosku oraz inne materiały m.in. związane z powołaniem stowarzyszenia można uzyskać pod adresem: poznan.pl. - dla mieszkańca - inwestycje lokalne. Wniosek wymaga opinii,  właściwej terytorialnie względem planowanej inwestycji, Rady Osiedla. Do wniosku należy dołączyć posiadane dokumenty: dokumentację techniczną, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, zaświadczenie o rejestracji stowarzyszenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej - Oddział Realizacji Inwestycji z Udziałem Mieszkańców, ul. 3 Maja 46, I piętro, pok. 110,  111, tel. 61 878 54 41, 61 878 55 75.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowanie są w okresie od 2-31 stycznia roku planowanej realizacji inwestycji. Wyboru wniosków do realizacji dokonuje Komisja opiniująca wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji lokalnych z udziałem mieszkańców, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania - termin posiedzenia luty/marzec. O wynikach zainteresowani zostają poinformowani pisemnie. Przewiduje się II posiedzenie ww. komisji na przełomie września/października.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210)

Tryb odwoławczy

Odwołanie: nie przysługuje - uznanie Komisji.

Inne informacje

Najczęściej stosowaną formą organizacyjną mieszkańców jest stowarzyszenie zwykłe. Mieszkańcy mogą również zawiązać stowarzyszenie rejestrowe.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Sprawy rejestracji stowarzyszeń zwykłych załatwia Urząd Miasta Poznania - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 8784-497.

Stowarzyszenie powinno:

- posiadać pieczątkę stowarzyszenia z adresem

- posiadać konto bankowe

- prowadzić księgowość

- zlecić opracowanie dokumentacji technicznej

- uzyskać pozwolenie na budowę/zgłoszenie

- przeprowadzić postępowanie przetargowe, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkie niezbędne informacje oraz druki i formularze uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. 3 Maja 46  61-728 Poznań, I piętro, pok. 110, 111, tel. 61 878 54 41, 61 878 55 75, 61 878 4306, 61 878 4382.

Informacje dodatkowe dostępne są też na stronie: www.poznan.pl/inwestycjelokalne

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Nowotna
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-21 13:37 - zmiana dot. treści wniosku na 2019 rok (Aktualizacja)