Rejestr i zdawalność OSK, wniesione skargi

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Podstawa prawna

  1. Rejestr OSK - art. 28 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 5.01.2011 r.
    - o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).
  2. Analiza statystyczna - art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 5.01.2011 r. - o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).
  3. Analiza skarg - art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 5.01.2011 r.
    - o kierujących pojazdami (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).

Inne informacje

Rejestr OSK:

Aktualny rejestr ośrodków szkolenia kierowców, zawiera wykaz wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki na terenie miasta Poznania. Ośrodki podlegają nadzorowi Prezydenta Miasta Poznania i zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrole ośrodków szkolenia kierowców odbywają się co najmniej raz w roku, a z ich wynikami można zapoznać się klikając w link : wyniki kontroli.

Zdawalność w OSK:

Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców z miasta Poznania została przeprowadzona osobno w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w jakich odbywało się szkolenie i uwzględnia (według kolejności wpisu) wszystkich przedsiębiorców znajdujących się w rejestrze. Aktualne dane z podziałem na kategorię znajdują się poniżej:

Analiza statystyczna zawiera procentową zdawalność wszystkich podejść do egzaminu osób, które ukończyły kurs w danym ośrodku szkolenia kierowców w Poznaniu, z podziałem na zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych w każdym roku (począwszy od roku 2013, tj. od wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami).

Analiza skarg:

W 2017 r. na ośrodki szkolenia kierowców podlegające nadzorowi Prezydenta Miasta Poznania złożono 1 skargę, która po rozpatrzeniu została uznana za zasadną. Jednakże z uwagi na swój zakres przedmiotowy - nie mogła stanowić podstawy do podjęcia czynności polegających na wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-13 15:17 - Aktualizacja załączników (Aktualizacja)