Rejestr wyborców

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (tylko do najbliższych wyborów).

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Poznaniu, jeżeli:

  • mieszkasz na stałe w Poznaniu, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w Poznaniu, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  •  mieszkasz na stałe w Poznaniu, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
  • jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Poznaniu.

Pamiętaj, że możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.

Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Poznaniu. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Poznaniem np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek musisz złożyć w urzędzie gminy, w której mieszkasz. W Poznaniu w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter.

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet - jeśli masz profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Opłaty

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja zostanie wydana w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  ze zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

Tryb odwoławczy

Jeżeli odmówimy wpisania do rejestru wyborców - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Łącki
ostatnia zmiana w dniu 2016-12-29 23:16 - aktualizacja (Aktualizacja)