« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:dla pojazdów spoza UE:

 • odprawa celna lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy,

dla pojazdów pochodzących z UE:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla sam.osob.a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdz.brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,

a ponadto:

 • dowód własności pojazdu,
 • jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsięb. prowadzącego działaln. w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadcz. o wpisie do ewid.działalności gospod. lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
 • dowód rejestr. pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestr. za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestr. pojazdu (wybrane wzory zagr. dow. rejestr. można obejrzeć tutaj ),
 • tablice rejestr., jeśli pojazd był zarejestr. za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadcz. o pozytywnym wyniku bad. techn. pojazdu, jeżeli jest wymagane (bliższe informacje o tym, w jakich przypadkach wymaga się badań zawarto w tabeli "inne informacje") lub w przypadku nowego samochodu osob. z silnikiem spalinowym, ciągnika roln., motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homolog. potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homolog. typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homolog. przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadcz. o wpisie do ewid. działalności gospod., jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej  (dotyczy pojazdów nabytych przez importera do dnia 31.12.2015 r.) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (bliższe informacje na ten można uzyskać tutaj). Udowodnienie faktu zwolnienia z uiszczenia opłaty recyklingowej należy do obowiązku importera pojazdu (decydująca jest data zakupu wewnątrzwspólnotowego lub data dopuszczenia do obrotu w przypadku importu spoza UE). Potwierdzenie tego faktu może stanowić kopia dowodu własności lub oświadczenie.

Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych - szczegóły w innych informacjach.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22 a, 61-655 Poznań, sala obsługi parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi parter. 

   

Istnieje możliwość:

   

Odbiór zamówionych dokumentów następuje w tej samej lokalizacji, co złożenie wniosku.

Opłaty

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są tylko bezgotówkowo.

   

Na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO Bank Polski SA, nr konta 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 uiszcza się opłatę (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym nr nadwozia (VIN)/podwozia lub ramy pojazdu, którego dotyczy opłata oraz podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej)

UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty oraz wniosku, które należy uzupełnić o wskazane dane, a następnie wydrukować

 • w wysokości 256,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 197,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli,
 • w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

Tabelę z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów można obejrzeć tutaj. Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia  pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja finansowa przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Finansowego - PKO Bank Polski SA, nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.

Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).Bliższe informacje na temat sposobu i warunków odbioru tych dokumentów można obejrzeć tutaj.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Informujemy, iż z dniem 22 września 2009 r. zasadniczym zmianom uległy przepisy dotyczące systemu badań technicznych pojazdów - w tym w głównej mierze pojazdów sprowadzonych z zagranicy.Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeśli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany.Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdy zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:

 • 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych
 • 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów

Wszelkie inne pojazdy niespełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA, muszą zostać poddane przed pierwszą rejestracją w kraju badaniu technicznemu na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu.

TŁUMACZENIA:Dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód własności, dok.dot.badań technicznych) należy zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U.   z 2014 poz 1522) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju).
Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

Czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku dokumentu potwierdzajacego zapłatę akcyzy lub dowodu odprawy celnej pod warunkiem dostarczenia w/w dokumentu przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2016-09-19 13:14 - Aktualizacja innych informacji (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku

Załączniki do sprawy