rejestracja zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wpis do rejestru zwierząt / o zmianę danych w rejestrze / o wykreślenie z rejestru zwierząt / o zaświadczenie,

2. Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt,

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt / za wydanie zaświadczenia o zmianie danych w rejestrze lub zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru zwierząt.

Ponadto:

1. Tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, w przypadku składania obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez hodowców z obszaru Unii Europejskiej,

2. Kopia zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, składana w przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru zwierząt tych gatunków,

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją zwierząt lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),

4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia), żądania wydania zaświadczenia o zmianie danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 51,

- za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru:
- osobiście (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego),
- za pośrednictwem poczty.

Opłaty

1. Za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł od każdego gatunku zwierząt (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu zwierząt do rejestru),
2. Za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru - 17 zł (nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru),
3. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.

 5. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Wpis do rejestru/wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.),2. Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t., z późn. zm.),3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U.2011.173.1037),4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),5. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2011.43.224, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru zwierząt, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-20 12:57 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)