sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk wniosku.

Załączniki (kserokopie):

  • decyzja o przydziale,
  • umowa najmu,
  • pierwsza strona dowodu osobistego i strona meldunkowa.

Druki wniosku otrzymać można w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych przy ul. Matejki 57, Poznań.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, tel. 61 869-48-08, 61 869-48-07, 61 869-48-00

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przygotowuje właściwe dokumenty niezbędne do dalszej realizacji. Występuje do właściwego Biura Obsługi Mieszkańców w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy w celu sporządzenia danych techniczno-użytkowych budynku i lokalu oraz do Wydziału Urbanistyki i Architektury w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Następnie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przekazuje do tut. Wydziału wniosek w celu uruchomienia dalszej procedury, mającej na celu sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz wnioskodawcy.

Po otrzymaniu wniosku tut. Wydział zleca rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie wyceny przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Następnie wyceniany lokal zostaje umieszczony na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Po wydaniu zarządzenia przez Prezydenta Poznania do nabywcy kierowane jest zawiadomienie o warunkach i terminie obowiązywania ceny. Po otrzymaniu odpowiedzi przygotowany jest protokół uzgodnień, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)
  3. Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLV/532/III/2000 z dnia 17.10.2000 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
  4. Uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018
  5. Uchwała Nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Inne informacje

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej przysługuje wszystkim najemcom lokali legitymującym się ważnym tytułem prawnym do lokalu.

Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku nastąpi zmiana banku i numerów rachunków bankowych dla dotychczas dokonywanych wpłat z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości,

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

- dzierżaw,

- sprzedaży mieszkań, nieruchomości, masek budowlanych,

- innych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2015 r. wpłacać należy odpowiednio:

1) należności dotyczące nieruchomości Miasta Poznania na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 26 1020 4027 0000 1502 1251 7373

dotychczas: 

Miasto Poznań

ING BŚK S.A. o/Poznań

nr 23 1050 1520 1000 0023 4950 2985

2) należności dotycząc nieruchomości Skarbu Państwa na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.                

nr 31 1020 4027 0000 1302 1251 7381

dotychczas:

Miasto Poznań

ING BŚK S.A. o/Poznań

nr 98 1050 1520 1000 0023 4950 2993

UWAGA!!!

Począwszy od dnia 01.01.2015 r., pozostaną aktywne jedynie nowe numery rachunków bankowych.

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy dokonywaniu przelewów elektronicznych oraz przy korzystaniu z tzw. zleceń stałych.

Jednocześnie przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania powołując się na numer sprawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta Poznania
tj. poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30 za pośrednictwem Biura Informacji Teleinformatycznej pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Nowicki
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-28 08:14 - zmiana publikatora podstawy prawnej (Aktualizacja)