sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości tzw. maski budowlanej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części tzw. maski budowlanej.

Załączniki:

  • wypis z rejestru gruntów dotyczący wnioskowanego terenu,
  • mapa ewidencyjna,
  • mapa terenu (nieaktualizowana) z zaznaczeniem wnioskowanego terenu,
  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do gruntu obecnie zajmowanego przez wnioskodawcę.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, XI piętro, pokój nr 1114, Oddział ds. Organizacyjnych i Ekonomicznych, tel. 61 827-15-31; 61 878-45-24.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości na własność bądź oddawanych w użytkowanie wieczyste mają charakter spraw cywilnoprawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)
  2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
  3. uchwała Nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LXIV/889/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XVII/195/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XIX/250/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r., uchwałą Nr XL/605/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. oraz uchwałą Nr L/776/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r.)
  4. zarządzenie Nr 438/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad realizacji art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Inne informacje

Wnioski są rozpatrywane w oparciu o art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta Poznania sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste.

Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w:

  • Urzędzie Miasta Poznania - plac Kolegiacki 17
  • Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, XII i XIII piętro.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku nastąpi zmiana banku i numerów rachunków bankowych dla dotychczas dokonywanych wpłat z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości,

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

- dzierżaw,

- sprzedaży mieszkań, nieruchomości, masek budowlanych,

- innych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2015 r. wpłacać należy odpowiednio:

1) należności dotyczące nieruchomości Miasta Poznania na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 26 1020 4027 0000 1502 1251 7373

dotychczas: 

Miasto Poznań

ING BŚK S.A. o/Poznań

nr 23 1050 1520 1000 0023 4950 2985

2) należności dotycząc nieruchomości Skarbu Państwa na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.                

nr 31 1020 4027 0000 1302 1251 7381

dotychczas:

Miasto Poznań

ING BŚK S.A. o/Poznań

nr 98 1050 1520 1000 0023 4950 2993

UWAGA!!!

Począwszy od dnia 01.01.2015 r., pozostaną aktywne jedynie nowe numery rachunków bankowych.

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy dokonywaniu przelewów elektronicznych oraz przy korzystaniu z tzw. zleceń stałych.

Jednocześnie przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania powołując się na numer sprawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta Poznania
tj. poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30 za pośrednictwem Biura Informacji Teleinformatycznej pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Nowicki
ostatnia zmiana w dniu 2016-01-07 15:11 - modyfikacja podstawy prawnej\ (Aktualizacja)