Świadczenia związane z niepełnosprawnością - Specjalny zasiłek opiekuńczy na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, w stosunku do której jesteś zobowiązana/y do alimentacji, dotyczy to także małżonków, możesz ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci, jeżeli nie podejmujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, i wobec której jesteś zobowiązana/y do alimentacji oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE, które w okresie świadczeniowym trwającym od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. nie może przekroczyć 764 zł na osobę.

Jeżeli tak jest, to wypełnij wniosek:

Wniosek wraz z załącznikami możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Wniosek wraz z załącznikami możesz otrzymać też w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Do wniosku dołącz:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, którą się opiekujesz

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia (np. stypendia).

Jeżeli ktoś z członków Twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2017 rok dotyczące rozliczenia podatku na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierającym informację o:  formie opłacania podatku, wysokości dochodu, stawce podatku

Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie za 2017 rok).

Jeżeli oddałeś/aś gospodarstwo rolne w dzierżawę:

 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem placówki pocztowej
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00 
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Jeśli dokumenty złożysz do 10 dnia miesiąca specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony do końca miesiąca, natomiast jeśli wszystkie dokumenty złożysz po 10 dniu miesiąca, wówczas  specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony do końca następnego miesiąca.

Uwaga: Przed wydaniem decyzji ustalającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest przeprowadzany wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.

Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Jeżeli chcesz otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres rozpoczynający się od 1 listopada, możesz złożyć nowy wniosek od od 1 sierpnia lub od 1 lipca (drogą elektroniczną).

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres złożysz od 1 lipca do 31 sierpnia, specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc listopad danego roku otrzymasz do 30 listopada tego roku. Natomiast, gdy wniosek ten złożysz w okresie od 1 września do 31 października danego roku, świadczenie otrzymasz do 31 grudnia danego roku, gdy wniosek ten złożysz w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, świadczenie otrzymasz do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 .Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Jeśli dokumenty złożysz do 10 dnia miesiąca specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony do końca miesiąca, natomiast jeśli wszystkie dokumenty złożysz po 10 dniu miesiąca, wówczas  specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony do końca następnego miesiąca.

Uwaga: Przed wydaniem decyzji ustalającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest przeprowadzany wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.

Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.Jeżeli chcesz otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres rozpoczynający się od 1 listopada, możesz złożyć nowy wniosek od 1 sierpnia lub od 1 lipca (drogą elektroniczną).

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres złożysz od 1 lipca do 31 sierpnia, specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc listopad danego roku otrzymasz do 30 listopada tego roku. Natomiast, gdy wniosek ten złożysz w okresie od 1 września do 31 października danego roku, świadczenie otrzymasz do 31 grudnia danego roku.

Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1466)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna;

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Damian Górczyński
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-06 08:35 - aktualizacja załącznika (Wprowadzenie informacji)