Świadczenia związane z niepełnosprawnością - Specjalny zasiłek opiekuńczy na okres od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, w stosunku do której jesteś zobowiązana/y do alimentacji, dotyczy to także małżonków, możesz ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci, jeżeli nie podejmujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, i wobec której jesteś zobowiązana/y do alimentacji oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE, które w okresie świadczeniowym trwającym od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. nie może przekroczyć 764 zł na osobę.

Jeżeli tak jest, to wypełnij wniosek:

Wniosek wraz z załącznikami możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Wniosek wraz z załącznikami możesz otrzymać też w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Do wniosku dołącz:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, którą się opiekujesz

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia (np. stypendia).

Jeżeli ktoś z członków Twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2017 rok dotyczące rozliczenia podatku na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierającym informację o:  formie opłacania podatku, wysokości dochodu, stawce podatku

Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie za 2017 rok).

Jeżeli oddałeś/aś gospodarstwo rolne w dzierżawę:

 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem placówki pocztowej
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00 
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Uwaga: Przed wydaniem decyzji ustalającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest przeprowadzany wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.

Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Jeżeli chcesz otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres rozpoczynający się od 1 listopada, możesz złożyć nowy wniosek od od 1 sierpnia lub od 1 lipca (drogą elektroniczną).

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres złożysz od 1 lipca do 31 sierpnia, specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc listopad danego roku otrzymasz do 30 listopada tego roku. Natomiast, gdy wniosek ten złożysz w okresie od 1 września do 31 października danego roku, świadczenie otrzymasz do 31 grudnia danego roku, gdy wniosek ten złożysz w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, świadczenie otrzymasz do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 .Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1466)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna;

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Andrzejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-15 10:04 - aktualizacja terminów (Aktualizacja)