Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 01.10.2018 do 30.09.2019

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), lub opiekunem faktycznym (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia

i spełniasz jeden z poniższych warunków:

- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz, również przyznaje pomoc finansową podobną do 500+,
- jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, na które zostało ustalone świadczenie alimentacyjne od jego rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (obowiązek ten nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko w przypadku, gdy drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o alimenty zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, lub gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach art. 15 ust 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
- jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce,

Dalsze informacje w pliku załącznika.

oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE :

- na pierwsze lub jedyne dziecko dochód na osobę w Twojej rodzinie nie może przekraczać 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli masz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
na drugie i kolejne dziecko 500+ przysługuje Ci bez względu na dochód, jaki posiadasz

to możesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze tzw. 500+

Pamiętaj !

Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Jeżeli tak jest, to:

Wypełnij i złóż wniosek, który możesz otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobierz ze strony www.pcs-poznan.pl, wchodząc w zakładkę Rodzina 500+, kliknij: "druki do pobrania".

Jeśli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, złóż wyłącznie wniosek.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko, złóż wniosek i następujące dokumenty:

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

 Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44.
  • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • za pomocą systemu teleinformatycznego na stronach ZUS i banków krajowych
 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Świadczenie 500+ przyznamy Ci od miesiąca złożenia wniosku - nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka - do 30 września każdego roku, lecz nie dłużej niż do ukończenia 18 lat przez Twoje dziecko.

Wnioski złożone na obecny okres  Poznańskie Centrum Świadczeń rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, masz 3 miesiące, aby złożyć wniosek i otrzymać spłatę świadczenia od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności dziecka.

Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1465)

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Andrzejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-08 09:37 - Aktualizacja załączników (Aktualizacja)