Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu socjalnego lub mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, złożonych przez osoby i rodziny, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i uzyskują niskie dochody

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Spraw Lokalowych

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz (druk) wniosku o zawarcie umowy najmu,
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy (socjalnej/mieszkaniowej). Wymóg przedstawienia zaświadczenia o uzyskanych dochodach dotyczy wszystkich osób objętych wnioskiem. 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, można składać w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Spraw Lokalowych

ul. Matejki 50 60-770 Poznań, tel. 61 646 33 44, fax 61 878 1510

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

 • Prezydent Miasta Poznania (w drodze zarządzenia) sporządza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego albo mieszkalnego, spośród wniosków, które wpłynęły od 2 stycznia do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który ustalana jest lista,
 • Listy sporządzane są na podstawie systemu kwalifikacji punktowej, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXX/443/VI/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (ze zmianami). Kolejność osób umieszczonych na listach wynika z liczby uzyskanych punktów,
 • do 31 października danego roku ogłasza się projekty list, które podawane są do publicznej wiadomości,
 • uwagi i zastrzeżenia do projektów list mogą być zgłaszane w terminie miesiąca od dnia ich podania do publicznej wiadomości,
 • uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta Poznania po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Opiniowania Projektów List,
 • roczne listy podawane są do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 grudnia danego roku,
 • każdego roku określana będzie minimalna wymagana liczba punktów kwalifikująca osoby do ujęcia na listach, zgodnie z przewidywanymi możliwościami Miasta dotyczącymi dysponowania wolnymi lokalami,
 • realizacja rocznych list prowadzona jest przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o., ul. Matejki 57 w Poznaniu,
 • wskazanie lokalu następuje wg kolejności osób umieszczonych na lisach, przy uwzględnieniu rodzaju lokalu odpowiedniego dla aktualnej, w dniu złożenia oferty najmu, struktury rodziny wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Uchwała nr XXX/443/VII/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (ze zmianami).

Inne informacje

Kryteria wyboru osób lub rodzin, spełniających przesłanki do udzielenia pomocy mieszkaniowej poprzez wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i mieszkalnego:

1) zamieszkiwanie w granicach administracyjnych Poznania,

2) osiąganie niskich dochodów.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylennia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej "RODO", Biuro Spraw Lokalowych informuje, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy Placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące politykę mieszkaniową Miasta Poznania.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych, do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,

c) usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

-  nie są już one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-  były  one przetwarzane niezgodnie z prawem,

-  muszą one zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych - na okres pozwalajacy Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,

- przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- Administrator nie potrzebuje już ich do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią /Pana  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierajacy się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Rożniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-19 11:58 - aktualizacja-klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Aktualizacja)