Udostępnianie aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych aktów stanu cywilnego i alfabetycznych skorowidzów aktów stanu cywilnego na zasadach określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r.  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przechowuje przez okres:

 • 100 lat akty urodzenia (obecnie lata 1918-2018) wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi
 • 80 lat akty małżeństwa i zgonu (obecnie lata 1938-2018) wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi

Z aktów tych możesz uzyskać:

 • odpis skrócony
 • wielojęzycznych odpis skrócony
 • odpis zupełny

Dokumenty można wydać osobom uprawnionym, wskazanym w art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj:

 • wstępnemu;
 • zstępnemu;
 • rodzeństwu;
 • przedstawicielowi ustawowemu;
 • opiekunowi;
 • osobie, która wykaże w tym interes prawny;
 • sądowi;
 • prokuratorowi;
 • organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny;
 • organom administracji publicznej

Po upływie wymienionych powyżej okresów, a przed przekazaniem aktów stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego ich udostępnianie następuje na zasadach określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r.       

W tutejszym urzędzie odnosi się to do aktów:

- małżeństwa i zgonu z lat 1918-1937

oznacza to, że z ksiąg z tego okresu możesz uzyskać uwierzytelnioną kserokopię, ewentualnie jeżeli jesteś zainteresowany możesz bezpłatnie wykonać fotokopię aktu stanu cywilnego, tylko w siedzibie urzędu stanu cywilnego , parter, ul. Libelta 16/20.

Miejsce złożenia dokumentów

1)       osobiście w urzędzie stanu cywilnego przy ul. Libelta 16/20, parter, w tym celu:

 • Pobierz z biletomatu kolejkowego literkę "K", poczekaj aż wyświetli się twój numer, a następnie podejdź na wskazane stanowisko pracy
 • Pamiętaj, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport

2)       drogą korespondencyjną

Formularz wniosku - Załącznik nr 1

3)      za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

adres: skrytka ePuap /UMPoznan/SC

Opłaty

 • przeglądanie dokumentów oraz samodzielne wykonanie fotokopii jest bezpłatne
 • uwierzytelniona kserokopia aktu stanu cywilnego 5 zł od każdej rozpoczętej strony

Opłatę należy uiszczać na rachunek Miasta Poznania.

 • Jeżeli przebywasz na terenie Polski, opłaty skarbowej należy dokonać na konto nr  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 • W przypadku składania wniosku osobiście, opłaty możesz dokonać przy ul. Libelta 16/20 w punkcie  Inkaso "Znaczek",  a także kartą płatniczą na wybranym stanowisku pracy
 • Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy należy wpłacić na konto nr PL 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 BPKOPLPW, w walucie polskiej.  Przy wpłacie w obcej walucie pamiętaj, aby uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia
 • Jeżeli płatności dokonałeś w formie elektronicznej, wydrukowany przez Ciebie dowód wpłaty powinien być opatrzony klauzulą, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla bankowego
 • Jeżeli natomiast potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej nie zawiera wspomnianej wyżej klauzuli,  wtedy dowód wpłaty powinien być podpisany i opieczętowany przez instytucję, za pośrednictwem, której dokonałeś przelewu. Dowód wpłaty w takiej formie w oryginale wraz z wnioskiem wyślij na adres urzędu

W tytule przelewu wpisz rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa oraz kogo ten dokument dotyczy

Termin i sposób załatwienia

W przypadku udostępniania:

 • skorowidzów alfabetycznych w celu samodzielnego przeglądania
 • aktów stanu cywilnego w celu samodzielnego wykonania fotokopii

Udostępnianie odbywa się w środy w godzinach od 8.00-12.00, w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, po wcześniejszym umówieniu wizyty

Podstawa prawna

Inne informacje

 • Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30.
 • Obsługa interesantów odbywa się: w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45, od wtorku do piątku w godzinach 7:45-15:15.

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy ww. godziny

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:46 - dodanie informacji (Aktualizacja)