Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego.

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu przechowuje akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, z terenu miasta Poznania, z lat 1918-2018

W odniesieniu do aktów; urodzenia sporządzonych w księgach s. c. od 1918 do końca sierpnia 2015 oraz małżeństwa i zgonu sporządzonych w księgach s. c. od początku 1938 roku do końca sierpnia 2015, jeżeli jesteś uprawniony do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego możesz:

 • Bezpłatnie wykonać fotokopię aktu stanu cywilnego

          - pamiętaj, że fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy  dokumentu urzędowego,

          - wniosek - załącznik nr 1

 • Przeglądać skorowidze alfabetyczne aktów zgonu

         - wniosek - załącznik nr 2

Osobom uprawnionym, wskazanych w art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj:

 • wstępnemu;
 • zstępnemu;
 • rodzeństwu;
 • przedstawicielowi ustawowemu;
 • opiekunowi;
 • osobie, która wykaże w tym interes prawny;
 • sądowi;
 • prokuratorowi;
 • organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny;
 • organom administracji publicznej

Jeżeli jesteś uprawniony do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego możesz także działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi złożyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwo powinno zawierać Twoje dane i pełnomocnika oraz określać do dokonania jakiej czynności został on umocowany, tj. wykonania fotokopii aktu stanu cywilnego lub przeglądania skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu
 • Za złożenie pełnomocnictwa konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17zł. Jeżeli udzielasz pełnomocnictwa osobie spokrewnionej z Tobą w linii prostej tj. wstępnym  (rodzicom, dziadkom) lub zstępnym (dzieciom, wnukom), rodzeństwu, bądź małżonkowi nie jest wtedy pobierana opłata skarbowa za jego złożenie.

Miejsce złożenia dokumentów

 • osobiście w urzędzie stanu cywilnego przy ul. Libelta 16/20, parter, w tym celu:

- Pobierz z biletomatu kolejkowego literkę "K", poczekaj aż wyświetli się twój numer, a następnie podejdź na wskazane stanowisko pracy

 • Pamiętaj, aby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport

Opłaty

Samodzielne wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego oraz przeglądanie skorowidzów aktów zgonu jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

 • Fotokopie aktu stanu cywilnego wykonujesz własnym sprzętem
 • Udostępnianie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu i aktów stanu cywilnego w celu wykonania fotokopii

Odbywa się w środy w godzinach od 8.00-12.00, w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, po wcześniejszym umówieniu wizyty

Podstawa prawna

Inne informacje

 • Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30
 • Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy ww. godziny

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Prezydent Miasta Poznania.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Prezydentem Miasta Poznania można się skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Dane z rejestru stanu cywilnego udostępnia Kierownik urzędu stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:46 - dodanie informacji (Aktualizacja)