Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Wzory wniosków i oświadczeń znajdują się w zakładce "Formularze do druku".

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, Oddział Podatków i Opłat Lokalnych.

Istnieje możliwość składania podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP, adres skrytki: /UMPoznan/Fn

Informacja telefoniczna

Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej.
 • Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Termin i sposób załatwienia

Informacja o terminie i sposobie załatwienia znajduje się w zakładce "Załączniki do sprawy".

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zmianami).
 • Uchwała Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6700).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Ulgi w spłacie dotyczą następujących zobowiązań podatkowych:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty od posiadania psów,
 • opłaty targowej.

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku,
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - w całości lub w części.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-15 20:05 - aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)