usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnym domu pomocy

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby zainteresowanej (pisemny lub ustny), jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego - w szczególności dowód osobisty, dokument potwierdzający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, wskazania lekarza w zakresie czynności pielęgnacyjnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba centralna MOPR, bądź  filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 860-99-01 lub (61) 860-99-27

Filie MOPR:

  • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51,
  • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, tel. (61)872-36-01, pok.nr 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 872-23-611
  • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro, pok. 403, tel. (61) 832-29-71 lub  (61) 830-01-71,
  • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 2 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22,
  • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12 pok.  1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06,
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (punkt obsługi klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest w oparciu o zdiagnozowaną sytuację osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, na podstawie Uchwały Nr LV/779/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej sie o udzielenie pomocy.

Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Czynność tę przeprowadza się w celu ustalenia faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej etc.

Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia podejmuje kierownik filii MOPR. Tryb i terminy rozpatrywania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Uchwała Nr LV/779/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona , przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Mogą być one przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-08 10:13 - korekta kategorii (Aktualizacja)