ustalenie warunków zabudowy

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (w 2 egzemplarzach);

2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3. w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

- docelową rzędną składowiska odpadów,

- roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

- sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego;

4. ewentualnie inne.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol; lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 339.

Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344 i 345 oraz pod nr telefonu: (61) 646 33 44.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 107 zł, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pelnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej), a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty platniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań  PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Obsługa naszych klientów w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania:

              w poniedziałek               w godz. 7:30 - 17:00

          od wtorku do piątku           w godz. 7:30 - 15:30

                      w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

                           w pokojach: 339,340,342 i 344

Informacja telefoniczna: (61) 646 33 44

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie):

                 w poniedziałek                 w godz. 7:30-17:00

                 w czwartek                       w godz. 7:30-15.30

                we wtorek i piątek             w godz. 9:00-12:00

osobiście: w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344

Decyzje w Wydziale Urbanistyki i Architektury wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatzrenia sprawy wynosi 2 miesiące,.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.poz.23 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy mozna wydać więcej niz jednemu wnioskodawcy.

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Uwaga! W formularzach do druku - umieszczono przykład graficznego załącznika do wniosku.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Miś
ostatnia zmiana w dniu 2017-02-13 13:31 - korekta (Aktualizacja)