ustalenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

1. Wniosek Zarządu Spółki Wodnej wraz z uzasadnieniem i wykazem osób fizycznych lub prawnych, które odnoszą korzyści lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody.

2. Kserokopia uchwały Walnego Zgromadzenia dotycząca określenia wysokości składek wnoszonych przez członków

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 52

- za pośrednictwem poczty.

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej wynosi 10,00 zł.

2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.

3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja administracyjna wydawana w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów, do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. ze zmianami).2. Art. 171 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, - Prawo Wodne (Dz.U.2015.469 j. t. ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:55 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)